Verkkopalveluiden käyttöehdot

Lehtipisteen verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Lehtipisteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut (Jäljempänä Palvelut) tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan tuottamia tai ylläpitämiä verkossa olevia palveluita.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Palveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelun käyttäjäksi (jäljempänä Käyttäjä) katsotaan jokainen Palveluun rekisteröitynyt. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja tietosuojalomakkeessa mainitut asiat sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Nämä käyttöehdot ovat Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä sitovia.

 

2. Palvelun sisältö ja käyttäminen

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimituksellisen ja muun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen.

Palvelut voivat edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen edellyttää suostumuksen antamisen Palveluntarjoajalle henkilötietojen käsittelyä varten.

Osa Palveluista on tarkoitettu Palveluntarjoajan kumppaneiden tiedottamiseen, raporttien jakeluun, ja kumppaneiden operatiivisten toimien tukemiseen. Palvelun toiminnot ja tietosisällöt (jäljempänä Tietosisältö) ovat yrityskohtaisia. Toimintoja saa käyttää vain ohjeistetulla tavalla.

Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on käyttäjä- tai yrityskohtainen. Käyttäjä on aina itse vastuussa käyttäjätunnuksistaan. Käyttäjällä ei ole oikeuttaa siirtää tai tilapäisestikään luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle taholle.

Kirjautumisen takana olevissa Palveluissa Käyttäjällä on vaitiolovelvollisuus järjestelmien tietosisällöstä, käyttötavoista, turvatasosta ja ominaisuuksista, jos tietojärjestelmän käytöstä annetut ohjeet tai lainsäädäntö sitä vaativat. Palveluntarjoaja pitää luottamuksellisina Käyttäjän asiakastiedot sekä teknisen käyttöyhteyden käyttämisestä syntyvät tiedot. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta käyttää Käyttäjää koskevia tietoja muuhun kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

3. Sopijapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

3.1. Käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjällä on muiden tässä käyttöehdossa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

 

3.1.1 Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan Palveluntarjoajan tarjoaman palvelun käyttämiseen.

 

3.1.2 Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Kirjautumisen takana oleviin Palveluihin Käyttäjä saa henkilö- tai yrityskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Käyttäjä ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa ja tietojärjestelmänsä ja muun -laitteiston suojauksesta. Havaituista tai epäillyistä tietoturvarikkomuksista tai -puutteista on ilmoitettava välittömästi Palveluntarjoajalle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun.

3.2 Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

 

3.2.1 Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

 

3.2.2 Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

Mikäli kirjautumisen takana olevan Palvelun käytöstä aiheutuu Käyttäjälle vahinkoa, Palveluntuottaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei vastaa mahdollisista sisällön puutteista. Palveluntarjoaja pyrkii omalta osaltaan pitämään Palvelut häiriöttöminä.

Palvelun muutos- ja huoltotöiden aiheuttamista käyttökatkoista pyritään ilmoittamaan Käyttäjälle etukäteen. Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelut omalta osaltaan häiriöttömänä. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset vika- ja häiriötilanteen mahdollisimman nopeasti normaalina työaikana

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset.

4. Mainokset ja ilmoitukset

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Palveluntarjoajan viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset/ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta/ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Käyttäjästä, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Palveluntarjoaja ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Palveluntarjoajan vastuu mainoksen/ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta/ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

5. Oikeudet aineistoon

Palveluntarjoajan tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle.

Kirjautumisen takana olevassa palvelussa Käyttäjä saa käyttöoikeuden Tietosisältöön sisäiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Tietosisältöä tai sen osaa kolmannelle ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Palveluun talletettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja.

6. Käyttäjätiedot ja evästeet

Käyttäjän antamat tiedot kerätään Palveluntarjoajan asiakashallintajärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään voimassa olevan henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet Käyttäjät ovat Palveluntarjoajan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja tallentaa yksilöivää lokitietoa järjestelmän toiminnasta. Lokitietoa tallennetaan Palvelun toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja sen tietoturvasta huolehtimiseksi, Tietosisällön tietosuojasta huolehtimiseksi, mahdollisten ongelmien ja teknisten vikojen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja Palveluun kohdistuvien väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Palveluntarjoajan Tietosuojaselosteesta.

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoitukseen, ellei rekisteröity ole antanut tähän nimellistä suostumusta.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina.

7. Palvelun hinnat/maksut

Osa Palveluntarjoajan ylläpitämistä Palveluista on maksullisia.

Maksullisten Palvelujen osalta Käyttäjä maksaa Palveluntarjoajalle mahdolliset Palvelun käyttömaksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä irtisanoo sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Käyttäjän on maksettava Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä laillinen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Mikäli juridinen henkilö ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Mikäli Käyttäjä ei ole suorittanut maksua viikon kuluessa maksumuistutuksen lähettämisestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun avaamisesta uudelleen.

8. Ylivoimainen este

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät käyttöehtojen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tietoliikenteessä. Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palveluntarjoajan tarjoamissa palveluissa.

9. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Palveluihin, jollei osapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia Palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Käyttöehtojen yhteydessä sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Vantaan käräjäoikeus. Käyttäjällä on oikeus saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

11. Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu palvelee Käyttäjiä Palveluiden käyttöneuvontaan ja ongelmiin liittyvissä asioissa ma-to 7-17 ja pe 7-16.

Asiakaspalvelun yhteystiedot: 020 764 2001, [email protected]